top of page

תקנון ותנאי שימוש באתר

הגדרות

1.    "המפעילה" או "מפעילת האתר" – נירה לוין;
2.    "האתר" – hamifras.co.il 

הוראות כלליות
1.    מפעילת האתר מקדמת בברכה את המשתמשים בשירותי האתר.
2.    האתר עוסק בביקורת ספרות אשר נכתבת על ידי מפעילת האתר. 
3.    לכל שאלה ו/או הבהרה ו/או בירור ניתן לפניות ישירות למפעילת האתר בכתובת מייל hamifras100@gmail.com.
4.    השימוש באתר ובתכנים המוצגים בו כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן. אנא קרא תנאים אלה בעיון ובקפידה, שכן תחילת השימוש באתר ותכניו מעידה על הסכמתך ואישורך לאמור בתנאי שימוש אלה.
5.    האמור בתנאי שימוש אלה מנוסח מטעמי נוחות בלשון זכר, אולם הוא מתייחס לשני המינים בצורה שווה.
6.    ככל שנפגעת מתוכן כלשהו שפורסם באתר, אנא פנה אל מפעילת האתר לכתובת המייל כמפורט בסעיף 3 לעיל או דרך טופס צרו קשר המופיע באתר. 
7.    במסגרת הביקורות המופיעות באתר מופיע  מידע על ספרים, זכויות היוצרים על הספרים שייכות להוצאות הספרים ו/או לסופרים (בהתאם למקרה הרלוונטי). הביקורות המופיעות באתר מוגנות בזכויות יוצרים ואין אישור לעשות בהן כל שימוש ללא אישור בכתב ממפעילת האתר. 
8.    המפעילה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם על פי שיקול דעתה הבלעדי וזאת ללא כל צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת. 
9.    הוראות תקנון ותנאי שימוש אלה יחולו על כל שימוש שייעשה על ידך באתר, ויהוו את הבסיס החוקי לגלישה באתר והוא בלבד המסדיר את היחסים בין המפעילה לבינך.
10.    על התקנון ותנאי שימוש האמורים לעיל, יחולו חוקי מדינת ישראל בלבד. מקום השיפוט הבלעדי בכל ענין הקשור ו/או הנובע מתקנון ותנאי השימוש באתר זה, יהיה בבתי המשפט המוסמכים לכך בעיר תל אביב יפו.

bottom of page